Nowe terminy przedawnień w odszkodowaniach komunikacyjnych

Nowe terminy przedawnień w sprawach cywilnych

9 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające obowiązujące do tej pory terminy przedawnień roszczeń. Zgodnie z nimi ogólny termin przedawnienia został skrócony z 10 do 6 lat. Zmianie uległ także sposób, w jaki liczony jest termin przedawnienia – jeśli nie będzie on krótszy niż 2 lata, upłynie on ostatniego dnia roku kalendarzowego.

Korzystna zmiana terminu przedawnień

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 Kodeksu cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Warto w tym miejscu dodać, że niektóre z dotychczasowych przepisów nie uległy zmianie. Dotyczy to m.in. terminów przedawnień czynów niedozwolonych – wciąż wynoszą one odpowiednio 3 oraz 20 lat.

Szczególnie godna uwagi jest jednak zmiana w liczeniu upływu terminu przedawnienia, będąca korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia osób poszkodowanych w wypadkach. Mimo że ogólny okres przedawnienia uległ skróceniu, to będzie się on kończył 31 grudnia roku, w którym upływa termin przedawnienia.

Nowy okres upływu przedawnień i jego skutki

Zmiany mają na celu m.in. ułatwienie liczenia terminów przedawnień oraz dochodzenia roszczeń wierzycielom, a w niektórych wypadkach ich konsekwencje będą niezwykle istotne. Dla przykładu, jeśli zgodnie z ogólnymi zasadami biegu terminów przedawnienia roszczeń okres przedawnienia zakończyłby się w styczniu, ostatecznie, po nowelizacji ustawy, zostanie on wydłużony o 11 miesięcy, do grudnia danego roku. W porównaniu do takich samych roszczeń powstałych w grudniu poprzedniego roku będzie to oznaczało aż rok różnicy. Ponadto, dodatkowe miesiące, o które przedłużany jest termin przedawnienia, stanowią zwykły okres biegu przedawnienia, a więc jeśli w jego trakcie wystąpią okoliczności określone w art. 121 lub 123 Kodeksu cywilnego, bieg okresu przedawnienia zostanie zawieszony bądź przerwany.

Warto również wspomnieć, że efektem ujednolicenia terminu przedawnień może być zwiększenie liczby pozwów w okresie okołoświątecznym, czyli tuż przed upływem ostatecznego terminu przedawnienia. To z kolei przełoży się na wydłużenie czasu postępowań sądowych.

Zamów rozmowę

Potrzebujesz pomocy przy odszkodowaniu? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę