Zadośćuczynienie po śmierci

Zadośćuczynienie po śmierci

Zadośćuczynienie po śmierci

Utrata bliskiej osoby, szczególnie w sposób nagły i nieoczekiwany, jest wydarzeniem wywołującym ogromny ból, na które nigdy nie można się przygotować. Jeśli doświadczyłeś takiej straty w związku z wypadkiem komunikacyjnym, masz prawo ubiegać się m.in. o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Sprawdź, co to jest zadośćuczynienie, od czego zależy jego wysokość i w jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć dziecka, ojca czy brata.

Bezpłatna konsultacja

Zadośćuczynienie po śmierci

Komu należy się zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie za śmierć mogą ubiegać się osoby, które w wyniku zdarzeń komunikacyjnych utraciły kogoś bliskiego – w tym wypadku to właśnie one zyskują miano poszkodowanych.

Przepisy nie definiują wprost, komu dokładnie należy się zadośćuczynienie – są to osoby najbliższe, pozostające ze zmarłym w ścisłych relacjach. Uprawionymi do składania roszczenia o zadośćuczynienie mogą więc być m.in. współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki, jednak przywilej ten mają także osoby będące ze zmarłym w nieformalnym związku. Warto pamiętać, że pozew o zadośćuczynienie jest zasadny w sytuacji, gdy zmarła osoba nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku lub gdy nie ukończyła 13 lat. Z roszczeniami można wystąpić także wtedy, gdy zadośćuczynienie zostało już wypłacone lub gdy wcześniej zawarto ugodę z ubezpieczycielem.

Zadośćuczynienie po śmierci

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie

Jednorazowe świadczenie pieniężne za doznane cierpienie związane z utratą bliskiej osoby

Zwrot kosztów

Środki na pokrycie kosztów pogrzebu i wykonania nagrobka

Odszkodowanie

Środki wypłacane w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej

Renta

Świadczenie wypłacane regularnie z tytułu utraty stałego dochodu, jaki zapewniała zmarła osoba
Zadośćuczynienie po śmierci

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, która w wyniku wypadku straciła bliską osobę? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Dokument potwierdzający dane osobowe

Może być to oświadczenie potwierdzające dane osobowe lub kopia dowodu osobistego.

Dokument kończący postępowanie karne

Jest to najczęściej wyrok karny z Sądu lub postanowienie z Prokuratury.

Akt zgonu

Niezbędnym dokumentem do zgłoszenia sprawy jest również akt zgonu osoby bliskiej.

Akt urodzenia klienta – potwierdzenie koligacji rodzinnych

Aby móc zgłosić zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, należy przedstawić akt urodzenia klienta, celem potwierdzenia pokrewieństwa.
do 20 lat
Zadośćuczynienie po śmierci

Terminy przedawnień

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku następuje 3 lata od daty zdarzenia. Jeżeli do śmierci doszło w wyniku przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat.

Zadośćuczynienie po śmierci

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Zadośćuczynienie po śmierci

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Zadośćuczynienie po śmierci

Dodatkowe informacje

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby

Jeśli na skutek zdarzenia komunikacyjnego lub innego, nieszczęśliwego wypadku spotkała Cię nagła, nieoczekiwana strata bliskiej osoby, masz prawo do zadośćuczynienia od sprawcy wypadku. W kwestii takiej jak odszkodowanie za wypadek śmiertelny bliskich uprawnia do różnego rodzaju świadczeń. Zależnie od sytuacji mogą one być jednorazowe, okresowe lub ciągłe. Często odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby uwzględnia również zadośćuczynienie z OC sprawcy. Nie zostajesz bez wyjścia. Jeśli sprawca nie miał zawartej umowy z żadną ubezpieczalnią, możesz wnioskować także o świadczenia od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Co to jest odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny dotyczy bliskich ofiar zdarzenia komunikacyjnego. Jednak warto mieć świadomość, że wśród sytuacji, w których przysługuje odszkodowanie, wypadek śmiertelny może mieć miejsce także w pracy lub w wyniku błędu medycznego. Na ogół odszkodowanie za śmierć stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Ma na celu rekompensatę strat materialnych poniesionych z tytułu utraty członka rodziny, na przykład pogorszenia sytuacji materialnej.

Co obejmuje odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Zależnie od sytuacji odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby może łączyć różne świadczenia pośmiertne dla członków rodziny. Odszkodowanie obejmuje nie tylko koszt pogrzebu. Może uprawniać także do zwrotu kosztów leczenia wynikających ze straty bliskiej osoby, a nawet do renty z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Odszkodowanie nie jest natomiast tożsame z zadośćuczynieniem, które oznacza rekompensatę za straty emocjonalne. To dwa odrębne świadczenia.

Czy należy mi się odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Odszkodowanie za śmierć może przysługiwać każdemu, kto stracił bliską osobę z winy sprawcy. Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby obowiązuje zarówno najbliższą rodzinę, taką jak współmałżonkowie, dzieci, rodzice, wnuki, dziadkowie czy rodzeństwo, jak i osoby żyjące w związkach nieformalnych. Należy mieć przy tym na uwadze, że odszkodowanie należy się jedynie w sytuacji, gdy osoba zmarła nie ponosi wyłącznej winy za wypadek.

Kiedy przedawnia się odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Na ubieganie się o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby masz 3 lata od dnia, w którym przekazano Ci informację o wypadku i śmierci. Jeśli jednak do śmierci bliskiej Ci osoby doszło w wyniku popełnionego przestępstwa, okres przedawnienia przysługujących Ci świadczeń pośmiertnych wydłuża się do 20 lat.

Co to jest zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby?

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby stanowi kolejne świadczenie pośmiertne dla członków rodziny, o które można wnioskować. To finansowa rekompensata doznanych krzywd, które wynikają z winy osoby trzeciej. Wówczas zadośćuczynienie z OC sprawcy jest określane jako zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych. Świadczenie pieniężne jest jednorazowe i rekompensuje wyłącznie psychiczne cierpienie wynikające z utraty bliskiej osoby.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby – jak uzyskać?

Aby otrzymać zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, musisz zgłosić odpowiednie roszczenia do ubezpieczyciela, u którego sprawca wykupił polisę OC. Jeśli sprawca wypadku jest nieznany lub nie miał on ważnej polisy ubezpieczeniowej, odpowiedzialność za wypłatę świadczeń pośmiertnych ponosi Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Możesz zdecydować się na samodzielne postępowanie lub ze wsparciem pełnomocnika naszej firmy. Warto współpracować ze Strefę Odszkodowań, ponieważ pomagamy od samego początku wyegzekwować adekwatną kwotę za zadośćuczynienie i odszkodowanie. Pomożemy również w sytuacji odmowy wypłaty zadośćuczynienia lub przyznania jego zbyt niskiej kwoty. Wówczas składamy pozew sądowy i dalej negocjujemy wartość zadośćuczynienia z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Czy należy mi się zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej?

Jeśli udowodnisz pokrewieństwo lub bliskie relacje z osobą, która straciła życie w wyniku nagłego zdarzenia, może przysługiwać Ci zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Dotyczy ono osób takich jak:
  • rodzice (ojciec i matka),
  • dzieci (syn i córka),
  • rodzeństwo (brat i siostra),
  • dziadkowie (dziadek i babcia),
  • małżeństwo (mąż i żona),
  • teść i teściowa,
  • zięć i synowa,
  • konkubent i konkubina,
  • wnuczek i wnuczka.
Wszyscy wymienieni wyżej krewni mogą wnioskować o świadczenie pośmiertne, o ile nie nastąpiło przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci.

Świadczenia pośmiertne dla członków rodziny

W kwestii takiej jak zadośćuczynienie po wypadku każda osoba blisko związana z ofiarą śmiertelną może ubiegać się o świadczenie pośmiertne. Należy mieć na uwadze, że więzi są tutaj ważniejsze od pokrewieństwa. Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby dotyczy zatem również osób niespokrewnionych, które tworzą związki nieformalne.

Kiedy przedawnia się zadośćuczynienie po śmierci?

Podobnie jak w przypadku odszkodowania za śmierć bliskiej osoby, przedawnienie roszczenia o zadośćuczynienie po śmierci następuje po 3 latach od daty zdarzenia lub dnia, w którym poinformowano Cię o nim. Masz 20 lat na zgłoszenie swoich roszczeń do ubezpieczyciela, jeśli bliska Ci osoba poniosła śmierć w wyniku przestępstwa.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie po śmierci – jakie są różnice?

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej to dwa różne świadczenia pośmiertne dla członków rodziny. Zależnie od sytuacji możesz starać się o jedno z nich albo o oba. W sprawie takiej jak zadośćuczynienie a odszkodowanie zasadnicza różnica polega na tym, że odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby można obliczyć na podstawie konkretnych danych. Z kolei zadośćuczynienie po wypadku ma wartość ustalaną indywidualnie, na podstawie subiektywnych odczuć. Wynika na przykład z więzi uczuciowej pomiędzy poszkodowanymi a osobą zmarłą, a także z konsekwencji natury psychicznej oraz rodzinnej.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania i zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby?

Na ogół na odszkodowanie lub zadośćuczynienie od sprawcy wypadku czeka się do 90 dni. W tym czasie większość towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca środki poszkodowanym. Należy mieć jednak na uwadze, że towarzystwo ubezpieczeniowe w większości przypadków nie wypłaca adekwatnej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia na drodze polubownej. W sytuacji, kiedy wysokość odszkodowania jest znacznie zaniżona, wówczas należy wystąpić na drogę sądową. Średnio wypłata całości odszkodowania następuje w przeciągu 12 miesięcy od złożenia pozwu. W przypadku, kiedy trwa nadal postępowanie karne, zakończenie sprawy może się wydłużyć.

Ile kosztuje pomoc w dochodzeniu odszkodowania i zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby?

Chociaż warto wnioskować o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, dla wielu poszkodowanych jest to zadanie ponad siły. Wówczas bliscy ofiar śmiertelnych mogą zdecydować się na pomoc w dochodzeniu świadczeń. Koszt tego rodzaju usług to prowizja od uzyskanej kwoty, której wysokość określono w zawieranej umowie. Dzięki temu poszkodowani nie muszą wcześniej opłacać adwokata, a honorarium dla firmy odszkodowawczej jest wypłacane, dopiero po uzyskaniu zadośćuczynienia za śmierć.

Jak uzyskać pomoc przy zadośćuczynieniu i odszkodowaniu za śmierć bliskiej osoby?

Skontaktuj się z doradcą Strefy Odszkodowań – oferujemy bezpłatną konsultację. Podczas niej wnikliwie zapoznamy się z Twoim indywidualnym przypadkiem. Omówimy z Tobą, czym różni się zadośćuczynienie a odszkodowanie i wskażemy, które świadczenia Cię obowiązują. Poinformujemy Cię o dokumentach, które musisz zgromadzić. Na ogół będą to dane potwierdzające Twoją tożsamość i pokrewieństwo ze zmarłym, akt zgonu bliskiej osoby, a w razie potrzeby także wyrok karny z Sądu lub postanowienie z Prokuratury. Po podpisaniu umowy o dochodzenie roszczeń i pełnomocnictwo ze Strefą Odszkodowań otrzymujesz nasze kompleksowe wsparcie. W Twoim imieniu zgłosimy roszczenia do towarzystwa ubezpieczeniowego, przeanalizujemy jej odpowiedź i w razie potrzeby będziemy prowadzić negocjacje o wyższą kwotę odszkodowania lub wejdziemy na drogę sądową, jeśli zajdzie taka potrzeba. Po uzyskaniu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego otrzymasz środki na swoje konto.

Co to jest zadośćuczynienie – definicja

Co to znaczy zadośćuczynienie? Jest to jedna z form rekompensaty krzywd doznanych w związku ze śmiercią bliskiej osoby, do której doszło z winy osoby trzeciej. Stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma wynagrodzić całe cierpienie związane ze stratą. Ponieważ szkoda ma w tym wypadku charakter niematerialny, wysokość zadośćuczynienia trudno dokładnie obliczyć – jest ona ustalana zawsze indywidualnie, z uwzględnieniem poziomu więzi uczuciowej pomiędzy zmarłym a osobami domagającymi się zadośćuczynienia, intensywności i długotrwałości cierpienia, konsekwencji natury psychicznej, rodzinnej itp.