Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Osoby pracujące narażone są na różne rodzaje wypadków przy pracy, łącznie z wypadkiem ciężkim, a nawet śmiertelnym. Mogą się one przydarzyć w każdej chwili, również w drodze do pracy, a ich konsekwencje nierzadko mają wpływ na dalsze życie – Twoje i Twoich bliskich. Czy wiesz, że jeśli ulegniesz wypadkowi w pracy, należy Ci się nie tylko świadczenie z ZUS, ale w niektórych sytuacjach także odszkodowanie od pracodawcy? Sprawdź, o jakie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy możesz się ubiegać i jak to zrobić.

Bezpłatna konsultacja

Wypadek przy pracy

Komu należy się odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy przysługuje każdemu pracownikowi, który w wyniku nagłego zdarzenia związanego z pełnieniem obowiązków służbowych doznał uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli jednak świadczenie przyznane przez ZUS jest zbyt niskie, aby pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, odszkodowanie można uzyskać z polisy OC pracodawcy. Jest to możliwe również wtedy, gdy to właśnie jemu zostanie udowodniona wina za wypadek. Warto także pamiętać, że jeśli chodzi o wypadek w pracy, odszkodowanie należy się też rodzinie osoby, która w wyniku zdarzenia poniosła śmierć. Uprawnionymi do uzyskania świadczenia są wtedy najbliższe osoby zmarłego, np. małżonek, dzieci oraz rodzice.

Wypadek przy pracy

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Zwrot utraconych dochodów oraz kosztów poniesionych na leczenie w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu lub środki dla rodziny zmarłego

Zadośćuczynienie

Świadczenie rekompensujące psychiczne i fizyczne cierpienie doznane na skutek wypadku albo śmierci bliskiej osoby, do której doszło w związku z wypadkiem przy pracy

Renta

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy lub konieczności przekwalifikowania zawodowego

Renta rodzinna

Środki dla uprawnionych członków rodziny ubezpieczonego zmarłego
Wypadek przy pracy

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku wypadku przy pracy? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Protokół BHP

Dokument ten zawiera ustalenia dotyczące okoliczności wypadku przy pracy oraz jego skutków

Oświadczenia świadków zdarzenia

Ważne są oświadczenia świadków, w których potwierdzają oni, jak doszło do wypadku.

Dokumentacja medyczna

Obejmuje ona wszystkie dokumenty sporządzone np. w szpitalu, a potwierdzające diagnozę, rozmiar obrażeń, wdrożone leczenie itp.

Polisa OC sprawcy

Polisa OC sprawcy zdarzenia jest niezbędna, aby można było zgłosić szkodę w ubezpieczalni.
do 3 lat
Wypadek przy pracy

Terminy przedawnień

O odszkodowanie lub zadośćuczynienie od pracodawcy można się ubiegać w terminie 3 lat od chwili, w której dowiesz się o zaistnieniu szkody oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Później sprawa ulega przedawnieniu.

Wypadek przy pracy

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Wypadek przy pracy

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Wypadek przy pracy

Dodatkowe informacje

Kiedy przedawnia się wypadek w pracy?

Wypadki w pracy przedawniają się po upływie 3 lat. Termin ten liczy się jednak od momentu, gdy poszkodowany dowie się o wystąpieniu szkody oraz osobie, która powinna ją naprawić. To bardzo ważne, ponieważ w niektórych sytuacjach szkody na zdrowiu mogą uwidocznić się dopiero jakiś czas po zajściu zdarzenia – okres 3 latach liczy się wtedy od ich ujawnienia. Jednocześnie roszczenia można składać w terminie nie dłuższym niż 10 lat od daty wypadku.

Jak zgłosić wypadek przy pracy?

W pierwszej kolejności trzeba poinformować o zdarzeniu pracodawcę, który musi powołać komisję powypadkową. Najlepiej zrobić to pisemnie, doręczając oświadczenie o wypadku w pracy. Wszystkie sporządzone w związku ze sprawą dokumenty będą przydatne podczas ubiegania się o odszkodowanie. Pamiętaj, że nie jest ono przyznawane z urzędu, lecz należy samodzielnie o nie wnioskować. Możesz również zrobić to za naszym pośrednictwem.

O jakie roszczenia można wnioskować przy wypadku w pracy?

Odszkodowanie dla pracownika to jedno z podstawowych świadczeń przysługujących osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy. W zależności od skutków, jakie spowodowało zdarzenie, możesz ubiegać się również o rentę z tytułu niezdolności do pracy lub rentę szkoleniową. Jeżeli zdarzy Ci się wypadek komunikacyjny w pracy, przysługuje Ci też odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Jeśli natomiast jesteś bliskim osoby zmarłej, możesz liczyć na jednorazowe odszkodowanie, zadośćuczynienie od pracodawcy lub rentę. Aby upewnić się, jakie świadczenia Ci przysługują, zgłoś się do nas i przedstaw swój przypadek.

Jakie dokumenty przy wypadku w pracy?

W pierwszej kolejności należy zgłosić pracodawcy wypadek w pracy. Procedura wymaga, by ten odnotował zdarzenie w rejestrze wypadków, co będzie stanowiło dowód wystąpienia zdarzenia i podstawę ubiegania się o należne świadczenia. Istotny jest protokół powypadkowy, zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz oświadczenia świadków. Należy też pamiętać o dołączeniu do kompletu dokumentacji medycznej. Skontaktuj się z naszą firmą, by uzyskać szczegółowe wskazówki w tym zakresie.

Jakie przysługuje odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wysokość wypłaconego świadczenia jest ustalana indywidualnie na podstawie skutków, jakie spowodował wypadek przy pracy. Odszkodowanie ma ścisły związek z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu – stałym lub długotrwałym – którego stopień wyrażany jest w procentach. Inne kwoty odszkodowań przyznawane są też w sytuacji, gdy zostanie orzeczona niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji poszkodowanego lub gdy w wyniku wypadku poniesie on śmierć.

Wypadek w drodze do pracy i z pracy – definicja

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiuje się jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, do którego doszło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeśli droga ta była najkrótsza (lub najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych) i nie została przerwana. W tej sytuacji nie przysługuje Ci odszkodowanie, ale możesz liczyć na wynagrodzenie za nieprzepracowane dni, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Co to jest wypadek przy pracy – definicja

Jak głosi definicja wypadku przy pracy, jest nim nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, prowadzące do urazu lub śmierci, które nastąpiło w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy (zarówno tych zleconych przez przełożonych, jak i wykonywanych bez wyraźnego polecenia), a także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązków służbowych. Za wypadki przy pracy uznawane są też zdarzenia, do których doszło np. w podróży służbowej.