Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Odszkodowanie za błąd medyczny

Jeśli na skutek zaniedbania lub zaniechania personelu medycznego doznałeś uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia, masz prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania za błędy medyczne. Roszczenie o odszkodowanie od szpitala za błąd lekarski trzeba zgłosić firmie ubezpieczeniowej, w której placówka wykupiła polisę OC. Postępowanie w tego typu sprawach często jest trudne, dlatego w walce o należne świadczenia warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. Dowiedz się więcej!

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie za błąd medyczny

Komu należy się odszkodowanie?

Odszkodowania medyczne przysługują w kilku sytuacjach. Masz prawo wystąpić o nie jako pacjent, który doznał szkody na zdrowiu w wyniku lekkomyślnego czy niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej postępowania personelu medycznego.

Może dojść do tego np. na skutek postawienia złej diagnozy, wdrożenia niewłaściwej terapii, zaniechania badań diagnostycznych, powikłań pooperacyjnych czy nieodpowiedniej opieki. Ponadto odszkodowania za błędy lekarskie należą się również osobom, które na skutek popełnionych błędów medycznych utraciły bliskich. Co bardzo ważne, o świadczenia można starać się zarówno w sytuacji, gdy do zaniedbań doszło w publicznym szpitalu, jak i wtedy, gdy miały miejsce w placówce lub gabinecie prywatnym.

Odszkodowanie za błąd medyczny

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Zwrot wydatków wywołanych błędem medycznym, poniesionych m.in. na leczenie, zakup leków czy transport

Zadośćuczynienie

Rekompensata finansowa za ból i cierpienie doznane w wyniku błędu w sztuce lekarskiej, przyznawana niezależnie od odszkodowania

Renta

Świadczenie z tytułu zwiększonych potrzeb lub utraty zdolności do pracy zarobkowej i możliwości rozwoju zawodowego
Odszkodowanie za błąd medyczny

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku błędu medycznego? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Wyrok sądu

Aby móc zgłosić sprawę, konieczny jest wyrok sądu wskazujący winę szpitala lub lekarza.

Dokumentacja medyczna

Jest to m.in. karta informacyjna z SOR-u lub szpitala, do którego trafił poszkodowany.

Opinie lekarskie

Zaświadczenia, orzeczenia i opinie lekarskie, mówiące o stanie zdrowia osoby poszkodowanej.

Decyzje i pisma

Wszystkie dokumenty, które zostały wydane w danej sprawie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i z ZUS-u.
do 3 lat
Odszkodowanie za błąd medyczny

Terminy przedawnień

Przedawnienie roszczeń z tytułu błędów medycznych wynosi 3 lata. Termin ten liczony jest jednak od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o zaistnieniu szkody, a nie od dnia, w którym popełniono błędy lekarskie.

Odszkodowanie za błąd medyczny

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Odszkodowanie za błąd medyczny

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Odszkodowanie za błąd medyczny

Dodatkowe informacje

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski?

W tym celu musisz zgłosić i udowodnić błędy medyczne. Odszkodowania wypłacane na drodze ugody często są jednak zaniżane. Aby tego uniknąć, skorzystaj z pomocy naszej firmy – przyjrzymy się Twojej sprawie, przeanalizujemy dokumentację medyczną, po czym w Twoim imieniu wystąpimy do odpowiednich instytucji z roszczeniami o wszystkie należne Ci świadczenia. Zadbamy także o to, by ich wysokość była adekwatna do doznanych przez Ciebie krzywd.

Kiedy przedawnia się błąd medyczny?

Termin, w którym można występować o odszkodowania medyczne, wynosi 3 lata od momentu, gdy dowiesz się o zaistnieniu szkody (a nie od dnia, w którym doszło do popełnienia czynu). Jeśli jednak doszło do przestępstwa, na wysunięcie roszczeń masz znacznie więcej czasu, ponieważ ulegają one przedawnieniu po 20 latach.

Jakie odszkodowanie za błąd medyczny?

Wysokość odszkodowania za błędy lekarskie w każdym przypadku ustalana jest indywidualnie. Zależy od konsekwencji zdrowotnych, na jakie naraził Cię błąd lekarski, a także od wysokości strat materialnych i stopnia intensywności cierpień fizycznych i psychicznych. Nie bez znaczenia jest również Twój wiek oraz wpływ, jaki błąd medyczny wywarł na Twoje życie prywatne oraz zawodowe.

O jakie roszczenia mogę wnioskować przy błędzie medycznym?

W takiej sytuacji należy Ci się odszkodowanie pokrywające wszystkie koszty, jakie musiałeś ponieść na skutek wystąpienia błędu lekarskiego. Zadośćuczynienie to kolejna opcja – przysługuje Ci ono za szkody niematerialne, czyli cierpienie fizyczne i psychiczne. Jeśli natomiast błędy lekarskie doprowadzą do tego, że utracisz zdolność od pracy zarobkowej lub będziesz miał zwiększone potrzeby, możesz starać się także o rentę.

Jakie dokumenty przedstawić przy błędzie medycznym?

Każdy błąd w sztuce medycznej musi zostać udowodniony, a o jego zaistnieniu oraz konsekwencjach najlepiej świadczy dokumentacja medyczna – zarówno pochodząca z placówki, w której doszło do uchybień, jak i z innych szpitali, klinik czy prywatnych gabinetów, gdzie poszkodowany leczył się w związku z popełnionym wcześniej błędem medycznym. Tylko w ten sposób można rzetelnie ocenić doznany uszczerbek na zdrowiu wraz z jego konsekwencjami i wysunąć stosowne roszczenia wobec podmiotu odpowiedzialnego za zaistniałą sytuację.

Jak udowodnić błędy medyczne?

Kluczowa jest w tym wypadku dokumentacja medyczna, w której powinny znaleźć się informacje dotyczące Twojej choroby, jej przebiegu, przeprowadzanych zabiegów oraz wszelkich udzielonych świadczeń zdrowotnych. Jest ona niezbędna do wszczęcia postępowania przed sądem, a także ułatwia sprecyzowanie roszczeń. Zbieraj również paragony i faktury za prywatne wizyty lekarskie, leki czy rehabilitację. By dowiedzieć się, jakie inne dokumenty będą przydatne przy ubieganiu się o zadośćuczynienie za błąd lekarski, rentę czy odszkodowanie, zgłoś się do nas.

Jak zgłosić błąd medyczny?

Jeśli został popełniony błąd lekarski, odszkodowanie można otrzymać po zawiadomieniu o tym odpowiedniego organu – placówki medycznej, ubezpieczyciela lub nawet prokuratury (jeśli w grę wchodzi odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej). Warto powierzyć pozew o błąd w sztuce lekarskiej specjalistom, którzy nie tylko zgłoszą sprawę za Ciebie, ale także dopilnują, abyś otrzymał wszystkie należne świadczenia. Jeśli chcesz otrzymać odszkodowanie lub zadośćuczynienie, skontaktuj się nami – doradzimy, gdzie i jak zgłosić błąd w sztuce lekarskiej oraz będziemy reprezentować Cię w sprawie.

Gdzie zgłosić błąd medyczny?

Jeśli błąd w sztuce lekarskiej miał miejsce w szpitalu, warto zgłosić się do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Chcąc ubiegać się o zadośćuczynienie za błąd medyczny, można też zawrzeć ugodę przedsądową z podmiotem leczniczym, w którym doszło do zdarzania, i zgłosić sprawę ubezpieczalni, z którą placówka podpisała umowę. Nierzadko konieczne będzie jednak postępowanie cywilne przed sądem – pomoc w zgłoszeniu oraz koordynowaniu sprawy oferują firmy zajmujące się odszkodowaniami za błędy lekarskie.

Co to jest błąd w sztuce lekarskiej – definicja

Błąd lekarski, zwany też błędem medycznym, określa się jako zaniedbanie, zaniechanie, nieumyślne działanie personelu medycznego, naruszające reguły postępowania zawodowego i niezgodne z zasadami wiedzy medycznej. Jeśli chodzi o błąd medyczny, odszkodowanie można więc uzyskać w sytuacji, gdy zawini lekarz, a także pielęgniarka, technik, ratownik, dentysta czy inna osoba wykonująca zawód medyczny.