Regres ubezpieczeniowy - co to znaczy, kiedy występuje?

Regres ubezpieczeniowy - co to znaczy, kiedy występuje?

Regres ubezpieczeniowy to sytuacja, w której kosztami odszkodowania zostaje obciążona osoba ubezpieczona. Ubezpieczenie OC wszystkich mechanicznych pojazdów jest obowiązkowe, nawet jeśli osoba ubezpieczona spowoduje kolizję drogową, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, a sprawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej. Regres ubezpieczeniowy ma miejsce wtedy, kiedy ubezpieczyciel może żądać zwrotu poniesionych kosztów odszkodowania od sprawcy kolizji.

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Co to jest regres ubezpieczeniowy? Regres ubezpieczeniowy jest roszczeniem ubezpieczyciela reprezentującego osobę poszkodowaną w stosunku do sprawcy, aby pokrył koszt wypłaconego odszkodowania wraz ze wszystkimi nakładami pieniężnymi związanymi z jej likwidacją, są to wydatki finansowe związane z opłaceniem leczenia, rehabilitacji i wydatków prawnych.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, popularne OC chroni przed różnymi nieprzewidzianymi zdarzeniami w życiu prywatnym, nieważne, w jakim miejscu do zdarzenia doszło, polisy OC wykupione w naszym kraju obowiązują na terenie całej Europy. Popularnie spotykane szkody to np. zalanie sąsiada z powodu awarii pralki, szkody spowodowane przez psa, czy też przypadkowe wjechanie w kogoś na nartach albo na rowerze, wówczas wypłacane jest odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Obowiązek posiadania polisy OC mają również osoby wykonujące takie zawody jak lekarz, notariusz czy pośrednik obrotu nieruchomościami. Regres ubezpieczeniowy przysługuje ubezpieczycielowi na mocy prawa, np. w sytuacji, kiedy rowerzysta wymusił pierwszeństwo i zderzył się z samochodem, uszkadzając go, odszkodowanie dla właściciela pojazdu jest wypłacane z jego AC, a towarzystwo ubezpieczeniowe może domagać się zwrotu kosztów na mocy regresu ubezpieczeniowego od osoby, która spowodowała szkodę. Są dwa rodzaje regresu ubezpieczeniowego:

 • regres typowy,
 • regres nietypowy.

Regres typowy i regres nietypowy — postępowanie regresowe

Z regresem typowym mamy do czynienia w sytuacji, kiedy osoba poszkodowana nie chce czekać na wypłatę odszkodowania z OC sprawcy i decyduje się na skorzystanie z ubezpieczenia AC. Wykorzystanie własnej polisy AC oznacza jednocześnie utratę zniżek, ale w sytuacji, kiedy postępowanie regresowe jest rozstrzygnięte na korzyść osoby poszkodowanej, wówczas wszystkie zniżki zostają przywrócone. Regres typowy ma również zastosowanie wówczas, kiedy odszkodowania komunikacyjne (powypadkowe) zostały wypłacone, ale koszty szkody były większe, w takim wypadku postępowanie regresowe przeprowadzane jest w celu wyegzekwowania reszty kosztów od sprawcy wypadku.
Nietypowy regres OC ma miejsce wówczas, kiedy ubezpieczyciel sprawcy wypadku wypłaca odszkodowanie, ale po ustaleniu, że zaistniały okoliczności, które znacząco obciążają sprawcę, wnosi o zwrot poniesionych kosztów. Czy ubezpieczyciel może żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania? Ubezpieczyciel może żądać takiego zwrotu, kiedy sprawca wypadku ponosi winę w sposób rażący, są to takie okoliczności jak:

 • umyślne wyrządzenie szkody,
 • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, albo innych środków odurzających,
 • ucieczka z miejsca wypadku,
 • nieposiadanie uprawnień do kierowania samochodem,
 • sprawca wypadku stał się posiadaczem auta w wyniku przestępstwa.

Z reguły regres ubezpieczeniowy nie jest wykorzystywany, kiedy osoba poszkodowana i sprawca są w jednym gospodarstwie domowym, w takiej sytuacji kara dla sprawcy może wpłynąć niekorzystnie również na finanse osoby pokrzywdzonej.

Regres ubezpieczeniowy — umorzenie

Zazwyczaj regres — umorzenie może mieć miejsce w sytuacji, kiedy odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest rozpatrywane pozytywnie. Trzeba jednak pamiętać, że samo odwołanie nie wystarczy, trzeba w racjonalny i przekonujący sposób uzasadnić swoją decyzję. W każdym piśmie regresowym znajduje się informacja, jak można odwołać się od tej decyzji. Można również wnioskować o odroczenie spłaty albo rozłożenie jej na raty. Odwołując się od decyzji, można skorzystać z gotowego formularza, ale pisząc samodzielnie odwołanie, należy pamiętać, że powinno ono zawierać:

 • datę i miejsce,
 • numer sprawy, której dotyczy,
 • uzasadnienie odwołania, w tym miejscu warto zwrócić uwagę, że osoba poszkodowana swoim zachowaniem również przyczyniła się do powstałej szkody,
 • prośba o rozłożenie zasądzonej kwoty na raty,
 • własnoręczny podpis.

Można także zwrócić się do ubezpieczyciela o wyjaśnienie sposobu naliczania wypłaconego odszkodowania.

Regres ubezpieczeniowy — przedawnienie

Regres ubezpieczeniowy — przedawnienie następuje po trzech latach od wypłaty świadczenia przez fundusz. Trzeba również pamiętać, że koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym miała miejsce wypłata odszkodowania. Regres ubezpieczeniowy nie jest wypłacany spadkobiercom, jeśli wypłata odszkodowania została wypłacona jako zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej. Dobrym rozwiązaniem, aby uniknąć postępowania regresowego, jest wykupienie nie tylko OC komunikacyjnego, ale również nabyć polisę Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę