Opłaty od pozwu cywilnego przy odszkodowaniu - kto je ponosi?

Opłaty od pozwu cywilnego przy odszkodowaniu - kto je ponosi?

Pozew cywilny to spór prawny między co najmniej dwiema stronami, które domagają się odszkodowania pieniężnego lub innego zadośćuczynienia za pośrednictwem systemu sądowego. W sprawach cywilnych opłaty od pozwu mogą być dość wysokie i ważne jest, aby zrozumieć, kto i w jakim momencie jest odpowiedzialny za ich pokrycie. Znajomość zasad dotyczących pokrywania kosztów oraz ich potencjalnych wysokości w sprawach cywilnych, może pomóc zapewnić odpowiednie przygotowanie zaangażowanych stron na różnego rodzaju wydatki związane z ich sprawą. Wiedza o tym, ile prawdopodobnie wyniosą koszty sądowe i kto ponosi za nie odpowiedzialność, może pomóc w uniknięciu kosztownych niespodzianek w przyszłości.

Kto ponosi koszty sądowe w sprawach cywilnych?

Koszty sprawy cywilnej zależą od stopnia skomplikowania sprawy oraz liczby zaangażowanych stron. Mogą obejmować opłaty za złożenie wniosku, honoraria adwokackie, honoraria dla biegłych i inne powiązane wydatki. W zależności od jurysdykcji zarówno powodowie, jak i pozwani mogą być odpowiedzialni za pokrycie części lub całości tych kosztów.

W niektórych przypadkach sądy mogą zobowiązać oskarżonego do poniesienia większości kosztów sądowych, jeśli zostanie uznany za odpowiedzialnego. Gdy wina pozwanego nie zostanie udowodniona, wówczas sądy mogą nakazać powodowi pokrycie kosztów sądowych. Ważne jest, aby obie strony zaangażowane w proces cywilny zrozumiały potencjalne wydatki bieżące, które mogą wyniknąć z ich sporu przed przystąpieniem do działań prawnych.

Koszty biegłego sądowego – kto ponosi?

W przypadku powództwa cywilnego koszty sądowe zazwyczaj ponosi strona, która wszczyna postępowanie lub jest pozwana w postępowaniu. Obejmuje to wszelkie wydatki związane ze składaniem wniosków, udziałem w rozprawach i mediacjach, zatrudnianiem biegłych lub świadków oraz innymi powiązanymi działaniami. Poza tymi kosztami strona może również ponosić odpowiedzialność za wszelkie odszkodowania przyznane w ramach ugody lub wyroku.
Chociaż koszty sądowe mogą na pierwszy rzut oka wydawać się zniechęcające, są one tylko częścią procesu, jeśli chodzi o dochodzenie roszczeń w sprawach cywilnych. Ważne jest, aby zrozumieć wszystkie aspekty podziału kosztów przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania sądowego lub alternatywnego rozwiązania sporu, takiego jak arbitraż lub mediacja.

Ile kosztuje pozew cywilny?

Złożenie pozwu cywilnego jest kosztowne, a związane z tym koszty są zależne np. od kwoty roszczenia. Kwota, którą będzie trzeba zapłacić, zależy od charakteru roszczenia i złożoności sprawy. W większości przypadków do uiszczenia kosztów sądowych zobowiązana jest strona, która przegrała proces lub poniosła stratę finansową w postępowaniu cywilnym. Jednak w niektórych przypadkach, na przykład, gdy zaangażowanych jest wiele stron, nie zawsze jest jasne, kto powinien ponieść koszty prawne. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie roszczenia odszkodowawcze możesz złożyć i ile będzie Cię kosztować wszczęcie sprawy cywilnej, zanim zdecydujesz się na podjęcie kroków prawnych.

Ile wynoszą koszty sądowe? W sprawach cywilnych występują trzy rodzaje kosztów:

 • stałe – od 30 zł do 10 tys. zł,
 • stosunkowe – 5% wartości przedmiotu sporu do 200 tys. zł,
 • podstawowa – 30 zł – stosowana w sprawach, w których nie ma zastosowania opłata stała, stosunkowa bądź tymczasowa.

Koszty sprawy z powództwa cywilnego mogą szybko wzrosnąć. W zależności od charakteru sprawy i liczby zaangażowanych stron koszty, sądowe mogą wahać się od kilkudziesięciu złotych do setek tysięcy.

Sprawa z powództwa cywilnego

Koszty związane ze złożeniem pozwu cywilnego w zdecydowanej większości przypadków uzależnione są od wartości przedmiotu sporu. W zależności od okoliczności, jedna lub obie zaangażowane strony mogą być odpowiedzialne za pokrycie kosztów sprawy cywilnej. Strona, która poniosła szkodę w wyniku cudzego zaniedbania, ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty sądowe związane z pozwem cywilnym. Koszty te mogą obejmować opłaty za złożenie wniosku, opłaty dla świadków i opłaty adwokackie. Jeśli powód wygra sprawę, wówczas koszty te mogą być przeniesione na pozwanego. Dodatkowo, w przypadku pozwu o zadośćuczynienie pozwany może być również zobowiązany do wypłaty określonych środków kompensacyjnych w celu zaspokojenia roszczenia.

Założenie sprawy cywilnej o odszkodowanie

Również decydując się na założenie sprawy cywilnej o odszkodowanie, w tym odszkodowania powypadkowego (komunikacyjnego) oraz odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, należy liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Jak w przypadku wszystkich pozostałych spraw z powództwa cywilnego, obarczone są one trzema typami kosztów i mogą się wahać w przedziale od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych:

 • kwota roszczenia do 500 zł - opłata od pozwu wynosi 30 zł,
 • kwota roszczenia od 500 do 1500 zł. - opłata od pozwu wynosi 100 zł,
 • kwota roszczenia od 1.500 zł. do 4.000 zł. - opłata od pozwu wynosi 200 zł.
 • kwota roszczenia od 4.000 zł do 7.500 zł.- opłata od pozwu wynosi 400 zł,
 • kwota roszczenia od 7.500 do 10.000 zł. - opłata od pozwu wynosi 500 zł,
 • kwota roszczenia od 10.000 zł. do 15.000 zł. - opłata od pozwu wynosi 750 zł.
 • kwota roszczenia od 15.000 zł. do 20.000 zł. - opłata od pozwu wynosi 1.000 zł.
 • kwota roszczenia od 20.000 zł. - opłata od pozwu wynosi 5% wartości roszczenia.

Składając pozew o odszkodowanie, uiszczamy również opłatę skarbową w wysokości 17 zł. Przy składaniu pozwu należy wskazać przyczynę dochodzenia odszkodowania, a także szczegółowo określone roszczenie. Aby wniosek został rozpatrzony przez sąd i przyjęty do dalszego procesowania, powinien zawierać dokładne kwoty oraz dowody, potwierdzające zasadność roszczenia.
Sprawy cywilne o odszkodowanie obejmują również zadośćuczynienie po śmierć bliskiej osoby. Takie odszkodowanie wypłacane jest spadkobiercom zmarłego.

Pozew o zadośćuczynienie — opłata

Również w przypadku pozwów o zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby koszt procesu może zależeć od wielu czynników, w tym rodzaju roszczenia odszkodowawczego, złożoności sprawy oraz wysokości związanych z nią opłat prawnych. W zależności od okoliczności zwykle powód lub pozwany pokrywają koszty postępowania cywilnego.
W większości przypadków powodowie są odpowiedzialni za własne opłaty prawne i wszelkie inne koszty związane z wniesieniem sprawy cywilnej. Obejmuje to opłaty sądowe, koszty biegłych i wydatki dochodzeniowe. Jednakże, jeśli wygrają swoje roszczenie, mogą odzyskać część lub całość tych wydatków od pozwanego, w zależności od ich zgody lub orzeczenia sądu.

Z drugiej strony pozwani mogą być zobowiązani do uiszczenia zarówno własnych opłat prawnych, jak i kosztów poniesionych przez powodów, jeśli przegrają lub osiągnięto ugodę. Należy zauważyć, że koszt pozwu cywilnego może się znacznie różnić w zależności od jego złożoności i czasu potrzebnego na jego rozwiązanie.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę