Odszkodowanie z OC spółdzielni mieszkaniowej

Odszkodowanie z OC spółdzielni mieszkaniowej - co warto wiedzieć?

W dzisiejszych czasach, kiedy coraz więcej ludzi mieszka w blokach mieszkalnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, temat odpowiedzialności za szkody wyrządzone w częściach wspólnych nieruchomości staje się coraz bardziej istotny. W związku z tym niniejszy artykuł ma na celu wyjaśnienie kluczowych kwestii dotyczących odszkodowania z OC spółdzielni mieszkaniowej.

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. – o własności lokali, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota ta ma zdolność prawną do nabywania praw, zaciągania zobowiązań, a także do pozywania i bycia pozywaną.

Odpowiedzialność cywilna

Wspólnota Mieszkaniowa ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem części wspólnej nieruchomości. Do części wspólnych zalicza się między innymi grunt, części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, takie jak elewacja budynku, klatka schodowa, winda, czy niektóre instalacje.

Zasada winy

Odpowiedzialność wspólnoty oparta jest na zasadzie winy. W związku z tym, żeby możliwe było ustalenie tejże odpowiedzialności, konieczne jest wykazanie, że wspólnota zaniedbała należytego utrzymania nieruchomości wspólnej.

Przykładowe sytuacje

Jeśli dojdzie do niepożądanego zdarzenia powodującego szkodę, a przyczyna tego zdarzenia leży w niewłaściwym utrzymaniu nieruchomości wspólnej (np. wypadek na zniszczonej klatce schodowej, oblodzonym chodniku, niesprawność instalacji w części wspólnej budynku), odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wspólnota.

Ubezpieczenie OC spółdzielni

W praktyce wiele wspólnot mieszkaniowych zabezpiecza się, zawierając umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Dzięki temu w razie wystąpienia szkody osoba poszkodowana może zgłosić roszczenie bezpośrednio do ubezpieczyciela wspólnoty.

Podsumowanie

Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej za szkody wyrządzone w częściach wspólnych nieruchomości jest kwestią, która może dotyczyć wielu osób. Wykazanie zaniedbań ze strony wspólnoty w utrzymaniu części wspólnej może prowadzić do obowiązku naprawienia szkody. Warto więc zwrócić uwagę na stan techniczny części wspólnych i zgłaszać wszelkie uwagi oraz nieprawidłowości zarządcy wspólnoty, by uniknąć potencjalnych problemów związanych z odpowiedzialnością cywilną.

Zamów rozmowę

Potrzebujesz pomocy przy odszkodowaniu? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę