Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych a odszkodowanie

Odszkodowania w kontekście ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych to kluczowy dokument, którego zapisy obejmują m.in. wykaz ubezpieczeń obowiązkowych oraz zasady zawierania umów. Jakie jeszcze regulacje znajdują się we wskazanym akcie prawnym i jak jego treść przekłada się na możliwość uzyskania odszkodowania?

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce

W ustawie wymieniono 3 najważniejsze i najpowszechniejsze rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych. Należą do nich ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC rolników oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. W praktyce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego (nie tylko samochodu, ale i motocykla czy innych pojazdów dopuszczonych do ruchu) oraz każdy rolnik ma obowiązek wykupić polisę OC w wybranym zakładzie ubezpieczeń. Dzięki temu z chwilą zawarcia umowy odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z ruchem drogowym lub posiadaniem gospodarstwa rolnego spada na towarzystwo ubezpieczeniowe, które w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną oraz akceptacji roszczenia wypłaca poszkodowanemu należne odszkodowanie.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych szczegółowo określa zasady zawierania umów z zakładami ubezpieczeniowymi, terminy, w jakich należy wykupić polisę, a także okres jej obowiązywania. Wskazuje również, w jaki sposób postępować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, gdzie je zgłosić, od czego zależy wysokość odszkodowania, kiedy zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody i kiedy ubezpieczonemu należy się zwrot składki.

Możliwości uzyskania odszkodowania

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni zarówno osoby zobowiązane do jego wykupienia, jak i osoby poszkodowane w wypadkach. Odpowiedzialność za szkody na osobach lub mieniu wyrządzone w ruchu drogowym albo w gospodarstwie rolnym spada dzięki nim na ubezpieczyciela, co chroni ubezpieczonego przed koniecznością wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia (często bardzo wysokiego) z prywatnych środków. Osobom poszkodowanym zapewnia natomiast możliwość otrzymania rekompensaty za doznane krzywdy w stosownej wysokości.

Narzucając obowiązek posiadania aktualnej polisy OC, ustawodawca zadbał więc o bezpieczeństwo posiadaczy pojazdów i rolników oraz wszystkich, którzy z nie swojej winy ponieśli szkodę na skutek wydarzeń na drodze bądź wypadków w gospodarstwie rolnym. Co bardzo ważne, osoby poszkodowane mogą ubiegać się o należne im świadczenia nawet wtedy, gdy posiadacz pojazdu lub rolnik nie dopełnił obowiązku i nie wykupił polisy OC. W takiej sytuacji roszczenia kieruje się bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych reguluje najważniejsze kwestie związane z zawieraniem polis OC, które zabezpieczają przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych szkód. To ustawa ważna nie tylko z punktu widzenia sprawcy wypadku, ale również osób, które w jego wyniku doznały straty majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu i z tego tytułu chcą ubiegać się o rekompensatę.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę